1.  Drepturi de autor

Site-ul www.giotto.ro este proprietatea Giotto Advertising SRL. Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos.

Intregul continut al site-ului www.giotto.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date – este proprietatea Giotto Advertising si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Giotto a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Se permite folosirea site-ului www.giotto.ro  numai pentru informare si efectuarea de comenzi online.

 

2.  Produse si servicii

Produsele comercializate prin intermediul giotto.ro sunt noi si insotite de factura fiscala, conform legislatiei in vigoare. Produsele si serviciile sunt oferite in conditiile respectarii prevederilor legate de livrare si plata, in limita stocului disponibil. Preturile prezentate includ toate taxele aplicabile si nu includ cheltuielile de livrare.

 

3.  Plata produselor

Plata produselor comandate se poate efectua la livrarea produselor de catre curier (ramburs) sau in avans, conform termenilor agreati. Pentru comenzi mari sau lucrari complexe, Giotto isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa solicite plata produselor in avans. Plata in avans se poate realiza prin ordin de plata. Dovada platii trebuie trimisa catre adresa de e-mail office@giotto.ro .

 

4.  Garantia

Produsele comandate beneficiaza de garantie conform specificatiilor producatorului si legislatiei romane in vigoare. 

 

5.  Retur produse

Conform legii comertului electronic OG nr.130/2000, art.7 alin.1 clientul  are dreptul ca, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea produselor comandate, sa returneze produsul si sa instiinteze firma asupra deciziei sale de a renunta la produsele comandate, fara obligativitatea invocarii unui motiv anume. Returul este acceptat doar atunci cand produsele nu sunt deteriorate sau purtate, se afla in stare perfecta si au toate etichetele cu care au fost livrate, iar costurile de transport sunt acoperite de client. Produsele personalizate, realizate conform masuratorilor si identitatii vizuale (personalizarii) cerute de client nu pot fi returnate.

 

6.  Politica de confidentialitate a datelor

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Cine suntem:

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. a fost infiinţata in anul 1994 si a contribuit la dezvoltarea sectorului de productie publicitara prin proiectele la care a participat.

Prin activitatea sa, prin baza de date deținuta, precum și prin capacitatea profesională și organizatorică la care funcționează, GIOTTO ADVERTISING S.R.L. este o societate importantă pentru piața de publicitate din Romania, punând întodeauna pe primul loc afacerea partenerilor noștri și protejând permanent datele cu caracter personal ale acestora.

De asemenea, am respectat întotdeauna reglementările privind confidențialitatea și protecția datelor cu character personal și o vom face în continuare, adaptându-ne inclusiv noilor cerințe europene ale Regulamentului UE 679/2016.

II. Având în vedere faptul că începând cu data de 25.05.2018 va intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), acesta fiind de strictă și imediată aplicare și în privința entităților juridice din România, prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele aspecte în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

III. În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, următorii termeni se definesc astfel:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

IV. GIOTTO ADVERTISING S.R.L. colectează următoarele date cu caracter personal:

 • date de identificare sau de contact cum ar fi: numele, data naşterii, codul numeric personal (CNP), locul naşterii, datele din cartea de identitate (dacă este cazul), domiciliul, adresa de reşedinţă sau de corespondenţă, funcția, număr de telefon, adresă e-mail,
 • înregistrarea corespondenţei sau alte comunicări între dumneavoastră şi GIOTTO ADVERTISING S.R.L.
 • alte date cu caracter personal aferente derularii sau încheierii contractelor cu GIOTTO ADVERTISING S.R.L.

V. De unde putem obţine datele dumneavoastră:

GIOTTO ADVERTISING S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, poate colecta date despre dumneavoastră:

 • direct de la dumneavoastră (sau, în anumite cazuri, de la alte persoane fizice sau juridice care justifică un interes legitim cu privire la colaborarea cu subscrisa),
 • de la persoane ce reprezintă şi comunică cu noi în numele persoanelor juridice în cadrul activităţilor specifice,
 • de la autorităţi, institutii publice sau alte persoane sau entităţi care desfăşoară un serviciu de interes public.

VI. De ce procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. poate procesa datele cu caracter personal pentru:

 • îmbunătăţirea serviciilor şi experienţei pe care le oferim,
 • derularea contractelor,
 • colectarea creanţelor, debitelor gestionate sau deţinute de GIOTTO ADVERTISING S.R.L.,
 • a răspunde solicitărilor autorităţilor publice sau pentru a îndeplini cerinţele legale,
 • administrarea internă a GIOTTO ADVERTISING S.R.L. cu privire la controlul calității, audit, arhivare şi alte activităţi specifice desfăşurate de societate.

VII. Respectăm principiile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparenţă”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
 • adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”).

VIII. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către GIOTTO ADVERTISING S.R.L. poate fi reprezentat de:

 • interesul legitim al societăţii,
 • respectarea unei obligații legale în sarcina GIOTTO ADVERTISING S.R.L. (de exemplu, legislația fiscală, legislația derivată din raporturi de muncă etc.),
 • executarea unui contract sau o ofertă de contractare

IX. Cui îi putem transfera datele:

Categoriile de persoane cărora GIOTTO ADVERTISING S.R.L. le poate transfera datele personale includ:

 • parteneri, în vederea administrării activităţilor, precum şi a contractării/utilizării de servicii de evaluare și de administrare a riscurilor,
 • posibili parteneri în vederea stabilirii unor noi raporturi contractuale,
 • autorităților publice, pentru a răspunde cerințelor legale.

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu face parte din Uniunea Europeană, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.

X. Păstrarea datelor cu caracter personal:

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. va păstra datele dumneavoastră personale pe toată perioada derulării contractelor privind activităţile societăţii şi încă cinci ani după încetarea contractelor respective, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel.

XI. Drepturile persoanei vizate:

Persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate de GIOTTO ADVERTISING S.R.L., conform celor precizate mai sus, au drepturile prevăzute de către articolele 15-22 din Regulamentul General privind protecția persoanelor fizice în cee ace priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

 • dreptul de acces la date ( conform art. 15 );
 • dreptul de rectificare a datelor ( conform art. 16 );
 • dreptul de ștergere a datelor ( conform art. 17 );
 • dreptul la restricționarea datelor ( conform art. 18 );
 • dreptul la portabilitatea datelor ( conform art. 20 );
 • dreptul de a obiecta ( conform art. 21 );
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare ( conform art. 22 );
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, de către persoana vizată transmisă la sediul social al operatorului de date cu caracter personal. Partea căreia i se va adresa solicitarea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul General privind protecţia datelor. Ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, această perioadă poate fi prelungită cu 2 luni. Operatorul va informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Cererile adresate GIOTTO ADVERTISING S.R.L. vor fi analizate de către Responsabilul cu protecția datelor, desemnat la nivelul entității, în colaborare cu departamentele care sunt implicate în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Solicitantul poate preciza în cerere dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

În cazul în care cererea se depune prin reprezentant, trebuie comunicate datele de identitate ale acestuia, precum şi împuternicirea dată în acest sens.

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, GIOTTO ADVERTISING S.R.L. poate:

– fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

– fie să refuze să dea curs cererii.

 

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. poate solicita informaţii suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea înainte de a vă permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a acţiona în legătură cu exercitarea drepturilor menţionate anterior.

În cazuri justificate, societatii îi este permis prin lege să refuze să acționeze conform cererilor de mai sus, caz în care va oferi o explicatie scrisă cu privire la acest refuz.

Puteți formula cererile de mai sus în legătură cu drepturile dvs., contactând GIOTTO ADVERTISING S.R.L. sau Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal al societății.

În condițiile în care aveți nevoie de clarificări suplimentare vă rugăm să le adresați persoanei responsabile de contract și persoanei desemnate ca fiind responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, prin poştă, la adresa sediului operatorului ( str. Hagi Ghita, nr. 47A-49, Bucuresti Sector 1, Romania ), menționând ca destinatar pe plicul de corespondenţă ” GIOTTO ADVERTISING S.R.L. – Responsabilul cu protecția datelor „, precum și la adresa de e-mail: dpo@giotto.ro

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați:

GIOTTO ADVERTISING S.R.L. ( înmatriculata la Registrul Comerţului Bucuresti sub nr. J40/29085/1994, Cod Unic de Înregistrare 6978779, atribut fiscal RO );

Adresa sediului: str. Hagi Ghita, nr. 47A-49, Bucuresti Sector 1, Romania;

Responsabil cu protectia datelor – adresa e-mail: dpo@giotto.ro

 

Vă mulțumim și vă asigurăm de toată considerația noastră.

24.05.2018. GIOTTO ADVERTISING S.R.L.

OPERATOR DE DATE PERSONALE